Ortopedik Engel Grubu

Ortopedik Engel Grubu

Indıvıduals With Disabilities Education İmprovment Act Of 2004 (IDEA) ‘nın tanımına göre ortopedik engel, çocuğun ya da bireyin eğitim hayatındaki performansını olumsuz yönden etkileyen ve oluşma sebeplerine bağlı olarak çeşitli sınıflara ayrılan engel grubudur.

Bütün bu tanıma göre ortopedik engeli meydana getiren sebepler şunlardır:

· Doğum sırasında ya da öncesindeki süreçte oluşan anomaliler ( konjenital anomali),

· Poliomiyelit ,kemik tuberkilozu gibi hastalıkların yarattığı hasarlar,

· Serebral palsi,

· Ampütasyon

· Yanığa bağlı oluşan kas kısalıkları ve eklem kontraktürleridir.

Bu tip engel çesidi; okul ve ev arasındaki ulaşım problemleri yaşama, okul ve sınıf içerisindeki aktivitelerde kısıtlılık ya da sürekli ikinci birinin yardımına ihtiyaç duyma ve bütün bunlara bağlı olarak çevresiyle kurduğu iletişimini olumsuz etkileme yoluyla kişinin akademik süreçteki performansının önünde bariyerler oluşturur.

Günümüzde yardımcı teknolojik cihazlar ve fizik tedavi ile bu engel gurubundaki bireylere beden farkındalığı ve belli başlı fiziksel yetenekler kazandırılarak akademik süreçte başarı ve günlük yaşam aktivitelerinde tam bağımsızlık kazandırılması hedeflenmiştir.